torsdag 16 juni 2011

Överstatlighet - en direkt följd av den ekonomiska krisen?

Bild: från Rod.se


En tänkbar, omvälvande, effekt av den ekonomiska krisen i EU är en utökad ekonomisk samordning - med många överstatliga inslag. Skapandet av Europakten innebar att riskerna för att en totalitär överstat bildas, blir allt mer tänkbar. Möjligheterna till en fortsatt demokratisk utvecklinga av EMUstaterna verkar därför tveksam. För att en antidemokratiskutveckling ska kunna hejdas, måste möjligheten att träda ur EU och EMU framstå som en realitet!

" Den europeiska stabilitetspaktens mål, om att ett budgetunderskott inte får överstiga tre procent, eller att statsskulden får uppgå till max 60 procent av BNP, har inte uppnåtts"

Vad innebär detta i praktiken för de länder som ingår i Europaktens samarbete?

Bland annat att IMF kan bedriva politisk ekonomi på hög nivå - genom tvångsåtgärder av samma slag som utvecklingsländerna fått utstå genom låneberoendet till IMF och Världsbanken.
Ytterst handlar det om respektive folks och länders rätt till suveränitet och demokratiska rättigheter. Greklands situation har inte skapats av Greklands befolkning, utan av de sammanhang som staten Grekland befinner sig i; EU, EMU, en globaliserad kapitalism... socialdemokratiskt styrda stater tycks vara först på agendan när det gäller tvångspaket från IMF och EU, en tillfällighet... eller? Dessutom kan nämnas i sammanhanget att både Tyskland och Frankrike uppvisar en statsskuld på över 80 procent av BNP!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar